Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetového obchodu www.debnickanovohrad.sk

prevádzkovaného právnickou osobou – OTEC & SYN s.r.o so sídlom Kláštorná 326/16 Lučenec 984 01, IČO: 52272842

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané právnickou osobou – OTEC & SYN  s.r.o so sídlom Kláštorná 326/16 Lučenec 984 01, IČO: 52272842  zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel : Sro Vložka číslo: 36131/S v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.    Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

a)      webovým portálom webové sídlo  www.debnickanovohrad.sk;

b)      predávajúcim právnická osoba – OTEC & SYN  s.r.o so sídlom Kláštorná 326/16 Lučenec 984 01, IČO: 52272842  , ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevádzkuje webový portál, prostredníctvom ktorého ponúka kupujúcim tovar a služby na predaj;

c)      kupujúcim fyzická osoba, právnická osoba alebo akýkoľvek iný právny subjekt, ktorý uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok;

d)     spotrebiteľom kupujúci, ktorý sa považuje za spotrebiteľa podľa príslušných právnych predpisov (t. j. ide o osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania);

e)      zmluvnou stranou predávajúci a/alebo kupujúci; ak je tento pojem uvedený v množnom čísle („zmluvné strany“), rozumejú sa tým obe zmluvné strany;

f)       kúpnou zmluvou dvojstranný právny úkon, ktorým predávajúci prevádza svoje vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho alebo poskytuje kupujúcemu svoju službu a zaväzuje sa mu tovar a službu odovzdať a kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu riadne a včas podľa podmienok stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Obsah uzatvorenej kúpnej zmluvy je totožný s obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok;

g)      objednávkou jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci voči predávajúcemu s cieľom objednať a dostať od predávajúceho plnenie uvedené v objednávke oproti zaplateniu kúpnej ceny;

h)      tovarom tovar ako aj služba uvedená v katalógu tovarov a služieb zverejnenom na webovom portáli;

i)        debničkovým predajom predaj tovaru spolu s debničkou alebo s využitím debničky za podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach (najmä článku V);

j)        odberným miestom miesto, kde si kupujúci môže osobne vyzdvihnúť objednaný tovar; zoznam odberných miest zverejní predávajúci na webovom portáli;

k)      účtom predávajúceho bankový účet predávajúceho vedený v SLSP a.s banke,

 IBAN: SK05 0900 0000 005165259419

l)        cenníkom cenník tovaru, dopravy a ďalších súvisiacich služieb poskytovaných predávajúcim, ktorý je zverejnený na webovom portáli; cena tovaru je uvedená pri každej položke.

m)  minimálnou objednávkou suma 15,- € za ktorú je kupujúci povinný nakúpiť

3.    Tieto všeobecne obchodné podmienky upravujú všetky zmluvné vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorí uzavierajú kúpnu zmluvu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok prostredníctvom webového portálu. Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

4.    V prípade, ak kupujúcim je spotrebiteľom podľa príslušných právnych predpisov, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník  v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

5.    V prípade, ak kupujúcim nie je spotrebiteľom podľa príslušných právnych predpisov, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

1.    Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za platne a účinne uzavretú momentom odoslania potvrdenia záväznej objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho kupujúcemu.

2.    Objednávka kupujúceho musí obsahovať všetky údaje požadované pri jej vyplnení na webovom portáli, a to:

a)      obchodné meno, sídlo a IČO kupujúceho, ak ide o (i) právnickou osobu alebo (ii) iný subjekt, ktorý je podnikateľom podľa príslušných právnych predpisov alebo (iii) fyzickú osobu, ktorá nie je spotrebiteľom; pokiaľ je kupujúci registrovaný ako platca dane z pridanej hodnoty, v objednávke uvedie aj IČ DPH;

b)      meno, priezvisko a bydlisko kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je spotrebiteľom,

c)      identifikáciu požadovaného tovaru vrátane množstva,

d)     miesto dodania,

e)      spôsob dopravy,

f)       termín dodania,

g)      telefonický kontakt a e-mailovú adresu kupujúceho.

3.    Ak objednávka neobsahuje údaje uvedené v bode 2, predávajúci si vyhradzuje právo objednávku neakceptovať a kúpnu zmluvu neuzavrieť. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku kupujúceho neakceptovať a kúpnu zmluvu neuzavrieť aj v prípade, ak kupujúci nemá voči predávajúcemu v čase zaslania objednávky splnené všetky záväzky, u ktorých už uplynula lehota splatnosti, a to bez ohľadu na dôvod vzniku záväzkov (t. j. nemusí ísť výlučne o záväzky vzniknuté na základe kúpnej zmluvy).

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1.    Kúpna cena tovaru je uvedená pri každom jednotlivom produkte umiestnenom na webovom portáli v čase zaslania objednávky zo strany kupujúceho. Cena uvedená na webovom portáli je cena bez DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.

2.    Kúpna cena je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a uzatvorením kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok uzatvárajú zmluvné strany aj dohodu o cene podľa § 3 uvedeného zákona.

3.    Cena uvedená na webovom portáli je cena tovaru bez dopravného a balného, ktoré bude účtované na zvlášť podľa podmienok stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a platného cenníka zverejneného predávajúcim na webovom portáli.

4.    Súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa týchto všeobecných obchodných podmienok je faktúra – daňový doklad, ktorý je dodaný kupujúcemu spolu s tovarom.

5.    Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov :

a)      bezhotovostným bankovým prevodom, a to vopred pred dodaním tovaru na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim a zaslanej elektronickými prostriedkami kupujúcemu, pričom tovar bude zaslaný kupujúcemu až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho;

b)      s predchádzajúcim súhlasom predávajúceho aj v hotovosti pri osobnom odbere v sídle predávajúceho alebo odbernom mieste.

6.    V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

7.    Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo jej zaplatením v hotovosti oproti vydaniu príslušného daňového dokladu.

8.    Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až úplným zaplatením jeho plnej kúpnej ceny za tovar.

IV. Dodanie tovaru

1.    Ak v objednávke kupujúceho nebude uvedený požadovaný termín dodania tovaru, dodávka tovaru bude zo strany predávajúceho realizovaná podľa dostupnosti jednotlivých tovarov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, zvyčajne do piatich pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky predávajúcim). Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom predávajúci oboznámi kupujúceho telefonicky alebo elektronickou poštou. Tým nie sú dotknuté dodacie lehoty v prípade debničkového predaja podľa článku V.

2.    Tovar bude dodaný kupujúcim podľa miesta dodania uvedeného kupujúcim v zaslanej objednávke.

3.    Cena dopravy a balného je uvedená v cenníku predávajúceho zverejneného na webovom portáli a jej výška záleží od spôsobu dodania tovaru v závislosti na voľbe zo strany kupujúceho.

4.    Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho doručení a prevziať ho iba v prípade, ak nie je poškodený, v opačnom prípade je povinný tovar odmietnuť.

5.    Okamihom prevzatia tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo straty, zničenia alebo poškodenia tovaru.

 

V. Osobitné ustanovenia týkajúce sa debničkového predaja

1.    Predávajúci ponúka tovar na webovom portáli najmä formou debničkového predaja, ak v jednotlivom prípade nie je uvedené inak. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú výlučne na debničkový predaj; tým nie sú dotknuté ustanovenia ostatných článkov týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávky, ktoré nebudú realizované formou debničkového predaja v súlade s bodom 4 tohto článku.

2.    Kupujúci je povinný zadať objednávku do pondelka 9:00 hod. príslušného kalendárneho týždňa.

3.    V prípade zadania objednávky v neskoršom termíne ako je uvedený v bode 2 (tzv. neskorá objednávka) sa na takú objednávku hľadí tak, že bola zadaná do pondelka 9:00 hod.  nasledujúceho kalendárneho týždňa. To neplatí v prípade, ak predávajúci bez zbytočného odkladu do stredy 12:00 hod. príslušného kalendárneho týždňa oznámi kupujúcemu, že je schopný vybaviť objednávku ešte počas príslušného kalendárneho týždňa. Ak však kupujúci v rámci tzv. neskorej objednávky informuje predávajúceho, že nemá záujem o vybavenie objednávky ešte v príslušnom týždni, predávajúci je oprávnený vybaviť túto objednávku v súlade s prvou vetou tohto bodu, t. j. nasledujúci kalendárny týždeň.

4.    Debničkový predaj sa uskutočňuje spravidla 2 nasledovnými spôsobmi:

a) kupujúci pri prvej objednávke zakúpi spolu s tovarom aj dve debničky, ktoré bude môcť využiť aj na ďalší nákup tovaru. Debničky sa po uhradení stávajú majetkom kupujúceho. Predávajúci nie je zodpovedný za to ako kupujúci uskladňuje debničku doma. Kupujúci je povinný udržiavať drevenú debničku hygienicky čistú.  V jednej zakúpenej debničke predávajúci uloží tovar a druhá zakúpená debnička ostane uschovaná u predávajúceho pre prípad budúcej objednávky. V prípade ďalšej objednávky tovaru predávajúci uloží tovar v druhej debničke a pri jej odovzdaní kupujúcemu preberie od neho do úschovy prvú debničku. Predávajúci je povinný označiť debničky takým spôsobom, ktorým nedôjde k ich zámene resp. k ich odovzdaniu inej osobe ako kupujúcemu. Ak kupujúci použil debničky najviac dvakrát, je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu a predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu debničky; to neplatí v prípade, ak debnička bola zničená alebo neprimerane opotrebovaná.

b) kupujúci si zakúpi jednorazové papierové recyklovateľné vrecko

Osobný odber sa uskutočňuje v stredu a štvrtok  od 18:00 hod. príslušného kalendárneho týždňa na odbernom mieste. Za príplatok podľa cenníka predávajúci zabezpečuje dovoz tovaru aj na iné miesto v rámci mesta Lučenec a Rimavská Sobota dojednané s kupujúcim. Ak nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe; v prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná suma za konkrétny nedodaný tovar vrátená bez zbytočného odkladu na účet kupujúceho.

5. Ak si kupujúci neprevezme tovar a nedohodne sa s predávajúcim na inej forme prevzatia, predávajúci nevyzdvihnutý tovar uloží – po 6:00 hod. kalendárneho dňa nasledujúceho po kalendárnom dni, v ktorom malo dôjsť k odberu tovaru resp.  jeho inému doručeniu, predávajúci nezodpovedá za kvalitu a stav tovaru a je oprávnený zlikvidovať ho, najmä ak tovar prestal byť upotrebiteľný. Kupujúci nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny za neprevzatý tovar.

6. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tak, aby boli finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho do stredy 8:00 hod. príslušného kalendárneho týždňa; v opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo nedoručiť tovar. V prípade akceptovateľnej odchýlky v dodaní váženého tovaru v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa finančné vysporiadanie uskutoční pri preberaní tovaru (t. j. ak bude skutočne dodané množstvo tovaru menšie ako objednané a už zaplatené množstvo, rozdiel predávajúci vráti kupujúcemu; v opačnom prípade kupujúci doplatí rozdiel predávajúcemu).

VI. Záruka a zodpovednosť za vady

1.    Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

2.    Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr 24 hod. po prevzatí objednávky; inak práva zaniknú.

3.    Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné.

4.    Pri objednávke váženého tovaru môže vzniknúť 10% odchýlka medzi objednaným a skutočne dodaným množstvom tovaru; táto odchýlka sa nepovažuje za vadu.

5.    Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením tovaru ako aj vady vyskytujúce sa na tovare v čase predaja.

6.    Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.

7.    Reklamácia tovaru nemá odkladný účinnosť na splatnosť faktúry.

VII. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

1.    V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, aj bez uvedenia dôvodu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.    Odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa bodu 1 nemožno v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., najmä ak je predmetom kúpnej zmluvy predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (t. j. potraviny, ovocie, zelenina).

3.    Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom spotrebiteľskom balení za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami tovaru.

4.    Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar používaný alebo inak opotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v iných prípadoch

1.    Odstúpiť od kúpnej zmluvy možno iba v prípade podstatného porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok niektorej zo zmluvných strán, a to iba v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach stanovené inak.

2.    Za podstatné porušenie týchto všeobecných obchodných podmienok zo strany predávajúceho sa považuje nedodanie tovaru v lehote dlhšej ako 15 pracovných dní bez toho, aby o tejto skutočnosti bol kupujúci preukázateľné informovaný.

3.    Za podstatné porušenie týchto všeobecných obchodných podmienok zo strany kupujúceho sa považuje najmä nezaplatenie kúpnej ceny riadne a včas podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a neprevzatie riadne doručeného tovaru.

4.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.

5.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a zmluva sa zrušuje do budúcna.

IX. Doručovanie

1.    Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe tejto kúpnej zmluvy, musí byť písomný (ďalej len „písomnosť“) a musí byť doručený alebo poštou ako doporučená zásielka, alebo osobne, pokiaľ tieto všeobecné obchodné podmienky nestanovujú inak. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy sídiel oboch zmluvných strán, resp. adresa bydliska, ak ide o kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

2.    Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.

3.    Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak:

a)      zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto písomnosť vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane, alebo

b)      doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo

c)      zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, alebo uplynutím tretieho dňa odo dňa uloženia zásielky na pošte, a to aj vtedy ak sa o uložení zásielky na pošte zmluvná strana, ktorej bola písomnosť adresovaná  nedozvie.

X. Vyššia moc

1.    Zmluvné strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností z kúpnej zmluvy po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc”) alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote žiadanej kupujúcim na trhu dostupný.

2.    Za vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe uzavretia kúpnej zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady vyššej moci sa považujú najmä stávka, epidémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, teroristický útok a pod.

3.    Zmluvná strana, dovolávajúca sa postihnutia vyššou mocou, musí túto skutočnosť neodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane a vykonať všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov neplnenia zmluvných povinností.

4.    V prípade trvania vyššej moci po dobu dlhšiu ako tri kalendárne mesiace je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.

XI. Ochrana osobných údajov a dôverných informácií

1.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre potreby predávajúceho. Kupujúci prehlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Predávajúci nespracúva a nezískava žiadne ďalšie údaje o kupujúcich okrem tých, ktoré sú uvedené v objednávke podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Poskytnuté telefónne číslo kupujúceho resp. emailová adresa sú používané výlučne za účelom komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim. Poskytnuté údaje sú uložené na zabezpečenom mieste a nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou externých dopravcov v rozsahu potrebnom pre úspešné doručenie tovaru.

2.    Žiadna zo zmluvných strán nesmie sprístupniť akejkoľvek tretej neoprávnenej osobe dôverné informácie, ktoré pri plnení tejto kúpnej zmluvy získala od druhej zmluvnej strany.

3.    Za dôverné informácie sú podľa kúpnej zmluvy považované všetky vzájomne poskytnuté informácie v ústnej alebo písomnej forme, predovšetkým akékoľvek informácie, ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti s touto kúpnou zmluvou alebo v súvislosti s procesom jej uzatvárania, know-how, ktorým sa rozumejú všetky poznatky obchodnej, výrobnej, technickej povahy súvisiace s činnosťami druhej strany, ktoré majú skutočnú alebo potenciálnu hodnotu, a ktoré majú byť utajené a nie sú v príslušných obchodných kruhoch známe.

XII. Záverečné ustanovenia

1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky platia na zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ nie je medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté inak.

2.    Predávajúci je oprávnený jednostranne bez súhlasu kupujúceho upravovať tieto všeobecné obchodné podmienky, s čím kupujúci výslovne súhlasí. Upravené a/alebo zmenené všeobecné obchodné podmienky sú účinné okamihom ich zverejnenia na webovom portáli.

3.    Ak akékoľvek ustanovenie kúpnej zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných podmienok bude vyhlásené za neplatné alebo neuplatniteľné na príslušnom súde Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na účinnosť alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby ho nahradiť príslušným platným ustanovením.

4.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si text týchto všeobecných obchodných podmienok prečítali, text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, uzavretá kúpna zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a neuzavreli ju pod nátlakom ani za inak nevýhodných podmienok.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.02.2019